Personal Coaching

Vanuit de organisationele Visie, eventueel geformuleerd met behulp van het StrengthManagement concept, vindt iedereen een plaats in de organisatie waar haar/zijn kwaliteiten het best tot uitdrukking komen. Dat kan alleen als helder is wat iemands sterke punten zijn en hoe zij/hij haar/zijn bijdrage kan optimaliseren. De coaching methode van Strength Management Consulting reikt de individuele werknemer mogelijkheden aan om beter te functioneren binnen de bestaande organisatie.

Uitgangspunten

Een belangrijk uitgangspunt is dat we niet meer proberen iemands zwakke punten te versterken, maar dat er juist gewerkt wordt aan het versterken van de sterke punten. In mijn optiek is het werken aan iemands zwakke punten een futiele activiteit. Als dat werkelijk zou helpen dan was ik zelf – na ruim 28 jaar werkervaring in loondienst – al lang perfect geweest, en dat ben ik niet! Daarnaast heeft de idee dat eenieder zonder meer alles kan leren iets morbides en is het een valse belofte. Inmiddels is allang aangetoond dat we echt niet allemaal als een blanco vel de arbeidsomgeving ingaan en dat we eigenlijk voordat we de middelbare school verlaten al grotendeels gevormd zijn in onze natuurlijke talenten. Het moge duidelijk zijn dat het voor iedere werknemer meer zin heeft om zich te richten op het versterken van haar/zijn sterke punten. Daaruit valt direct meer resultaat te behalen voor zowel de werknemer als voor de organisatie waar zij/hij werkzaam is.

Organisaties zijn, of je het leuk vind of niet, sociale gemeenschappen. Mensen sluiten zich aan bij die sociale gemeenschap omdat ze op één of andere manier een rol willen spelen in die gemeenschap. Zij willen dan ook binnen die sociale gemeenschap (h)erkend worden voor hun bijdrage zodat ze zich waardevol voelen. Dat is vaak nog veel belangrijker dan het salaris, zo legt ook Daniel Pink  uit in de volgende video: Link

In aanvulling op de idee van Pink, is er het onderzoek van Gallup (onder 1 miljoen werknemers en 80.000 managers naar medewerkerstevredenheid, goed management en kwaliteiten van medewerkers). Samengevat ziet dat er als volgt uit:

Gallup over motivatie

Gallup gaat er vanuit dat zodra een werknemer werkt vanuit haar/zijn talenten zij/hij ook meer betrokken bij het werk raakt en de functie beter kan vervullen. Hierdoor wordt er al gauw meer werk afgeleverd. Dit wordt mede ondersteund door medisch onderzoek dat is uitgevoerd in het afgelopen decennium. Daaruit blijkt dat een mens in zijn jeugd een unieke set filters ontwikkelt, die bepalend zijn voor de ontwikkeling van een unieke set aan talenten. Op basis van de set van 34 talenten die Gallup heeft ontwikkeld, en uitgaande van een focus op de vijf sterkste talenten, is iedere mens binnen een groep van ca. 33 miljoen mensen uniek.

Het blijkt dat ieder mens een natuurlijke voorkeur heeft voor het doen van activiteiten rond die talenten, en dat die talenten ze ook veel gemakkelijker afgaan, dan andere activiteiten met niet-talenten. Dit betekent dat de coaching methode van Strength Management Consulting geënt is op een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de gecoachte en er op gericht is om zoveel mogelijk de gecoachte zelf aan het denken te zetten. Het is de helderheid over de eigen talenten waar mensen mee geholpen zijn.

Samenvattend worden bovenstaande uitgangspunten toegepast om de medewerker te helpen met:

  • zijn persoonlijke talenten te ontdekken;
  • inzicht te verkrijgen in haar/zijn persoonlijke drijfveren;
  • een koers uit te zetten om resultaten te behalen;
  • de koers te bewaken en te sturen;
  • evalueren.

Intakegesprek

Ik neem altijd eerst een intakegesprek af. Dat intakegesprek is gratis. Hiermee wil ik de gecoachte de gelegenheid geven om mij te leren kennen en andersom ook de gecoachte leren kennen. Immers, voor een succesvol coachingstraject moet er een zekere “klik” bestaan tussen beide partijen.

Hulpmiddel

De gecoachte wordt gevraagd om het boek “Ontdek je sterke punten” aan te schaffen en in ieder geval de test op de site van The Gallup Organization te doen (het boek kost € 14,99 (excl. verzendkosten) en is te bestellen via bol.com of bij Managementboek.nl). De vragenlijst van Gallup is een vragenlijst die uit 180 vragen bestaat en de gecoachte inzicht geeft in haar/zijn top 5 sterkten/talenten.

Als er meer duidelijkheid nodig is, kan een MBTI test, een EQ-test of andere tests gebruikt worden om de gecoachte meer inzicht in zichzelf te geven.

Keerzijde

Er zit natuurlijk ook een keerzijde aan de bovenstaande benadering. Het is goed mogelijk dat gedurende het coachingsproces de gecoachte ontdekt dat zij/hij helemaal niet meer op de juiste plek zit binnen de bestaande organisatie. Het kan zelfs zo ver gaan dat een coachee ontdekt dat zij/hij voor het verkeerde bedrijf werkt. Je kunt je afvragen of dat werkelijk een beperking is, of dat de organisatie en gecoachte daarmee juist geholpen worden, omdat beiden er baat bij hebben om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben werken. Daarnaast zal – na de aanvankelijke schok bij de gecoachte – er het inzicht ontstaan dat zij/hij verder moet en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden.